Polityka prywatności

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
   
 2. Za dane osobowe zgodnie z w/w ustawą za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
   
 3. Administratorem danych osobowych jest COLLOR JAROSŁAW FOKS z siedzibą w Olsztynie, 10- 691 Olsztyn, ul. Herdera 1a, NIP 739-330-55-49.
   
 4. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest Klient Drukarni Internetowej Collorprint stosownie do zapisów zawartych w Regulaminie dostępnym na stronie www.collorprint.pl.
   
 5. Użytkownik składając zamówienie w Drukarni Internetowej Collorprint wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
   
 6. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest oświadczenie woli Użytkownika, które taką zgodę w sposób dostateczny wyraża.
   
 7. Zgoda o której mowa w ust. 6 może być odwołana w każdym czasie.
   
 8. Dane osobowe przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie.
   
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia.
   
 10. Żądanie zmiany lub usunięcia określone w ust. 9 Użytkownik zgłasza na adres e-mailowy: online@collorprint.pl .
   
 11. W razie zmiany swoich danych Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji przesyłając odpowiednie informacje na adres e-mail: online@collorprint.pl .
   
 12. Administrator przechowując dane osobowe przestrzega wymaganych norm bezpieczeństwa, dysponuje również odpowiednimi zabezpieczeniami.
   
 13. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych działalnością Drukarni Internetowej Collorprint tj.:
  1. realizacją zamówień złożonych przez Użytkownika,
  2. rozpatrywaniem składanych przez Użytkowników reklamacji,
  3. wystawiania dowodów wpłaty.
    
 14. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
   
 15. Zapis zawarty w ust. 14 nie dotyczy uprawnionych organów wymiaru sprawiedliwości.
   
 16. W kwestiach nieuregulowanych zakresem niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
Infolinia
509 33 77 68
Pn - Pt
9:00-17:00