Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

§1

[definicje]

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień w Drukarni Internetowej. Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21).
 2. k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 3. u.p.k. - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 4. ś.u.d.e. - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 6. k.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.).
 7. Klient Indywidualny - konsument w rozumieniu art. 221 k.c., tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient Firmowy - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, dokonująca zamówienia w związku ze są działalnością zawodową lub gospodarczą, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 9. Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Firmowego Drukarni Internetowej.
 10. Drukarnia Internetowa – firma Collor Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10- 696 Olsztyn, ul. Bajkowa 1/2a, NIP 739-392-41-75 realizująca usługi poligraficzne za pośrednictwem sieci Internet.
 11. Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.collorprint.pl, za pośrednictwem której realizowane są usługi Drukarni Internetowej.
 12. Rejestracja – zespół czynności dokonywanych w celu założenia Konta Użytkownika.
 13. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej służący do składania zamówień w Drukarni Internetowej.
 14. Koszyk - funkcja na Stronie Internetowej dostępna po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, za pośrednictwem której można dokonać zamówienia.
 15. Formularz zamówienia – formularz służący do składania zamówień dostępny po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
 16. Akceptacja zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana Klientowi przez Drukarnię Internetową potwierdzająca treść złożonego zamówienia oraz nadanie plikom wysłanym przez Klienta status „Gotowe do druku”.
 17. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

[zasady ogólne]

 1. Drukarnia Internetowa oferuje wykonywanie usług poligraficznych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do usług poligraficznych realizowanych przez Drukarnię Internetową należą m.in.:
 1. Drukowanie materiałów reklamowych na maszynach offsetowych;
 2. Drukowanie materiałów reklamowych na maszynach cyfrowych,
 3. Drukowanie materiałów reklamowych na maszynach solwentowych,
 4. Wykonywanie indywidualnych projektów graficznych.
 1. Szczegółowa zakres usług realizowanych przez Drukarnię Internetową znajduje się na Stronie Internetowej.
 2. Drukarnia Internetowa realizuje usługi zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i Klientów Firmowych.
 3. Korzystanie z usług Drukarni Internetowej jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.
 4. Akceptacja regulaminu przez Klienta następuje dobrowolnie i jest możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy zakładaniu Konta Użytkownika.

§3

[składanie zamówienia]

 1. Złożenie zamówienia nastąpić może za pośrednictwem:
 1. Konta Użytkownika,
 2. wysłania wiadomości e – mail.
 1. W celu poprawnego korzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką stron www Internet Explorer Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome.
 2. Każde zamówienie dla swej ważności wymaga akceptacji przez Drukarnię Internetową.
 3. Przed rozpoczęciem składania zamówienia Klient powinien mieć przygotowane pliki niezbędne do realizacji zamówienia.

§4

[zamówienie za pośrednictwem Konta Użytkownika]

 1. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika niezbędne jest dokonanie Rejestracji.
 2. W celu dokonania zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka oraz:
 1. określenie specyfikacji zamówienia,
 2. wybranie formy płatności
 3. wybranie opcji dostawy.
 1. Podczas składania zamówienia niezbędne jest także załączenie odpowiednich plików będących częścią zamówienia poprzez opcję „wgraj plik do zamówienia” dostępną na formularzu zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail.
 3. Zamówienia za pomocą Konta Użytkownika składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§5

[zamówienie za pośrednictwem wiadomości e – mail]

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem e – maila odbywa się poprzez wysłanie Drukarni Internetowej wiadomości na adres: online@collorprint.pl.
 2. W treści wiadomości określonej w ust. 1 należy uwzględnić informacje takie jak:
 1. opis zamawianego produktu (format, nakład, papier, zadruk)
 2. dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT)
 3. formę odbioru i w razie potrzeby dane adresowe do nadania przesyłki,
 1. W odpowiedzi na wiadomość określoną w ust. 2 Klient otrzymuje od Drukarni Internetowej ofertę, która zawiera m.in. wycenę zamówienia oraz przybliżony czas jego realizacji.
 2. Klient przyjmuje ofertę wysyłając w wiadomości zwrotnej pliki niezbędne do realizacji danego zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail.
 4. Zamówienia za pomocą wiadomości e – mail składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§6

[koszty zamówienia oraz płatności]

 1. Na koszt realizacji zamówienia składają się:
 1. cena wybranego produktu znajdująca się na Stronie Internetowej,
 2. koszt dostawy,
 3. opłaty za usługi korekty dodatkowej określonej w § 10 ust. 6.
 1. Szczegółowe ceny poszczególnych usług dostępne są na Stronie Internetowej.
 2. Wszelkie ceny znajdujące się na Stronie Internetowej są wyrażone w walucie polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 3. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:
 1. płatność za pomocą platformy PayU,
 2. dokonanie przelewu,
 3. płatność przy odbiorze osobistym,
 1. płatność terminowa (jeżeli na dzień składania zamówienia jest dostępna w panelu klienta).
 1. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 4 lit. b Klient otrzyma poprzez wiadomość e – mail od Drukarni Internetowej z fakturą proforma z danymi niezbędnymi do dokonania przelewu.
 2. Drukarnia Internetowa wystawia Klientowi dowód dokonania wpłaty w formie faktury VAT na dane podczas składania zamówienia.
 3. Klient upoważnia Drukarnię Internetową do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Drukarnia Internetowa oczekuje na opłacenie zamówienia maksymalnie 14 dni od jego złożenia. Po tym terminie Drukarnia Internetowa anuluje zamówienie.

§7

[realizacja zamówienia]

 1. W wypadku wyboru przez Klienta płatności określonej w §6 ust. 4 lit. a – b, rozpoczęcie realizacji usługi następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Drukarni Internetowej całości wpłaty Klienta.
 2. W wypadkach określonych w § 6 ust. 4 lit. c – d, rozpoczęcie realizacji usługi następuje po akceptacji zamówienia przez Drukarnię Internetową.
 3. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę dostawy, do których nalezą:
 1. wysyłka za pośrednictwem kuriera,
 2. inny, ustalony indywidualnie z Klientem sposób dostawy.
 1. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00 po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie, że produkt jest gotowy do odbioru.
 2. Czas potrzebny na realizację zamówienia zależny jest od jego specyfikacji. Orientacyjny czas realizacji zostanie przekazany Klientowi wraz z akceptacją zamówienia przez Drukarnię Internetową.
 3. Koszty dostawy określone są w cenniku znajdującym się na Stronie Internetowej.

 

§8

[reklamacja]

 1. W przypadku wad fizycznych przedmiotu zamówienia Klient Indywidualny może zgłosić reklamację.
 2. Realizacja praw określonych w ust. 1 następuje poprzez odesłanie przez Klienta Indywidualnego reklamowanego produktu na adres podany przez drukarnię wraz z dowodem zakupu.
 3. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć na piśmie informację zawierającą opis niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.
 4. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od daty doręczenia zamówienia Klientowi.
 5. Drukarnia Internetowa ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. W przypadku wad fizycznych przedmiotu zamówienia w stosunku Klienta Firmowego stosuje się przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy uregulowane w art. 556-5751 k.c.

§9

[odstąpienie od umowy]

 1. Z uwagi na fakt, iż Drukarnia Internetowa zajmuje się wyłącznie zindywidualizowanymi usługami poligraficznymi, a więc przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, brak jest możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta Indywidualnego na zasadach ogólnych prawa konsumenckiego, o czym stanowi art. 38 pkt 3 u.p.k.
 2. Ewentualne odstąpienie od umowy przez Klienta możliwe jest wyłącznie na zasadach opisanych w przepisach art. 556-5751 k.c. dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
 3. Drukarnia Internetowa może odstąpić od umowy z Klientem Firmowym jeśli wystąpią ważne i niezawinione przyczyny, które uniemożliwią realizację zamówienia.
 4. Zarówno Klient Indywidualny jak i Klient Firmowy mogą anulować zamówienie jeśli plik przez nich przesłany ma status „Plik przekazany do weryfikacji”.
 5. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, jeśli dokonał on już zapłaty Drukarnia Internetowa zwróci wpłacone przez niego środki w terminie 7 dni.
 6. W przypadku zwrotu określonego w ust. 5 kwota zwracana Klientowi Firmowemu, który dokonał przelewu za pośrednictwem platformy PayU zostanie pomniejszona o koszty administracyjne w wysokości nie wyższe niż 4% całego zamówienia brutto.

§10

[pliki do druku]

 1. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient wysyła Drukarni Internetowej pliki niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Informacje dotyczące specyfikacji plików i ich przygotowania przed przesłaniem Drukarni Internetowej znajdują się na Stronie Internetowej na karcie produktu w sekcji „Jak przygotować plik do druku” oraz „Makiety do pobrania”.
 3. Pliki przesłane przez Klienta sprawdzane są przez Drukarnię Internetową pod względem technicznym i możliwości zakwalifikowania ich do druku.
 4. Podczas czynności określonych w ust. 3 uzyskują status „Pliki przekazane do weryfikacji”.
 5. Jeśli pliki nie spełniają wymagań technicznych Drukarnia może bezpłatnie dokonać drobnych niezbędnych korekt, o których Klient zostanie poinformowany oraz dostanie do akceptacji poprawiony plik.
 6. Na życzenie Klienta Drukarnia Internetowa dokonać może dodatkowych korekt bądź zmian w plikach, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od specyfiki dokonanych zmian.
 7. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, pliki otrzymają status „Gotowe do druku”, co oznacza rozpoczęcie realizacji usługi.
 8. Aktualny status wysłanych przez siebie plików Klient sprawdzić może logując się na Konto Użytkownika. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail informacje o zmianach statusu plików wysyłane będą Klientowi na adres e – mail, z którego dokonał on zamówienia.
 9. Pliki przesłane przez Klienta archiwizowane są na serwerach lokalnych Drukarni Internetowej przez okres 1 miesiąca od czasu realizacji zamówienia do celów związanych z ewentualną reklamacją.  Po tym okresie zostają one trwale usunięte z zasobów Drukarni Internetowej.

 

§11

[dane osobowe]

 1. Dane osobowe przekazane przez Klienta na potrzeby realizacji zamówienia podlegają ochronie zgodnie z przepisami RODO.
 2. Dane osobowe Klienci przekazują dobrowolnie.
 3. Klient podczas składania zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją zamówienia przez Drukarnię Internetową.
 4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane a także do ich edycji oraz do żądania ich usunięcia.

§12

[prawo autorskie i odpowiedzialność za treść utworów]

 1. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Drukarnia Internetowa sporządzi nowe projekty graficzne jest ona ich autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03) i korzysta ze wszelkiej ochrony utworów w ramach tego aktu.
 2. Drukarnia realizując zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Klienta.
 3. Klient przesyłając Drukarni Internetowej pliki wyraża jednocześnie zgodę na zwielokrotnianie utworu.
 4. Drukarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść plików przesłanych przez Klienta do druku, w szczególności za błędy ortograficzne i merytoryczne.
 5. Drukarnia Internetowa informuje swoich Klientów, iż stosownie do brzmienia art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ś.u.d.e. polski ustawodawca nałożył na nich zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Drukarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli przesłane przez Klienta pliki swą treścią w jakikolwiek sposób naruszałyby prawo m.in. art. 256 k.k., który zakazuje dystrybucji materiałów, które propagowałyby faszystowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

 

§13

[odpowiedzialność Drukarni Internetowej]

 1. Drukarnia Internetowa ponosi ograniczoną odpowiedzialność i tylko za szkodę powstałą w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również odpowiedzialności osobistej osób zatrudnionych lub osób działających w jej imieniu lub na zlecenie Drukarni Internetowej.
 2. Drukarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. za szkodę, która nie powstała w samym produkcie;
 2. treści zawarte w pracy zamówionej przez Klienta;
 3. za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta;
 4. wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta pod względem merytorycznym lub technicznym, w których nie była wykonana odpłatna usługa standaryzacji i korekty przez Drukarnie Internetową;
 5. wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne;
 6. niezgodności powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Klienta wskazówek zawartych na stronie internetowej Drukarni Internetowej;
 7. opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych lub zdarzeń losowych niezależnych od Drukarni Internetowej;
 8. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
 9. terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem Klienta a systemem płatności internetowej;
 10. jakość i terminowość przesyłek kurierskich.

 

§14

[postanowienia końcowe]

 1. Klient Indywidualny ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego trybu znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 2. Drukarnie Internetowa, stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust. 13 i 15 u.p.k. informuje o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad oraz o istnieniu kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. z dnia 2017.11.09), który dostępny jest na stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl/
 3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy:
 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19),
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21),
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21),
 4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03.),
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).,
 1. Regulamin niniejszy stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03.) i korzysta z ochrony zapewnionej przez w/w ustawę.
 2. Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie bądź powielanie oraz wykorzystywanie w każdy inny sposób niniejszego Regulaminu bez zgody autora.